EFS logo

PO WER - grupa 1

W dniach 6 – 10 maja 2019 r w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pierwsza grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w szkoleniu job shadowing w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – REHA – Schleusingen – Niemcy.
Nauczyciele mieli okazję obserwować organizowany w dniu 6 maja 2019 r Dzień Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Congress Centrum Suhl, który odbywał się pod hasłem #MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir (#misjawłączenie - Przyszłość zaczyna się od Ciebie).
Pozostałe zajęcia odbywały się zgodnie z programem pobytu:

 • zwiedzanie centrum DOMINO w Suhl (Dynamik-Orientierung- Miteinander-Integration-Normalität-Offenheit) - specjalnej placówki dla młodzieży i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością, którzy dzięki warsztatom i zajęciom rewalidacyjnym, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo i najprostszych czynnościach życiowych,
 • obserwacja w Oberrod - warsztaty dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy i praca zawodowa niepełnosprawnych, zwiedzanie warsztatów – miejsc pracy osób z niepełnosprawnością,
 • zwiedzanie Wohnheime w Schleusingen – dom mieszkalny Haus Bienenkorb, jeden z 6 działających pod kierunkiem REHA - oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), także intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach", które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się,
 • obserwacje w ośrodku rehabilitacji zawodowej w Shleusongen - zapoznanie się z prowadzonym w REHA kształceniem specjalnym zawodowym oraz powiązaniu z agencją pracy i zakładami pracy, obserwacje w zakresie: orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; kształcenia zawodowego w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych intelektualnie; doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym,
 • indywidualny udział w zajęciach w szkole podstawowej specjalnej i w Shleusingen – Lindenschule
 • dzień warsztatowy w „szkolnej firmie" Lindelei.

We wszystkich placówkach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli, doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, specjalistów. Byli przyjmowani bardzo serdecznie. Mieli możliwość aktywnego poznawania działania REHA we wszystkich jego obszarach.
W godzinach popołudniowych uczestnicy szkoleń brali udział w programie kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech zwiedzili Suhl, Erfurt, Schleusingen i Coburg.
Program pobytu był bardzo dobrze przygotowany i na szkolenie oraz zwiedzanie wykorzystano każdą chwilę. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, pełni nowych wrażeń i pomysłów do swojej pracy zawodowej.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z reportażem ze szkolenia.

PO WER - program i terminy przygotowań i szkoleń

Kliknij tutaj, aby pobrać program i terminy przygotowań i szkoleń - projekt o numerze 2018-1-PL01-KA101-048775 „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

 

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie: „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie" realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

 

PO WER - Regulamin rekrutacji i deklaracja uczestnictwa

 1. Kliknij tutaj, aby pobrać REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu  społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
 2. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy do projektu.
 

PO WER

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer Umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048775
Czas trwania 21 miesięcy Data rozpoczęcia 2018-09-28 Data zakończenia 2020-06-27
Przyznane dofinansowanie (PLN) 210 038,64

Projekt powstał na początku 2018 roku. Wniosek konkursowy stworzyła mgr Aleksandra Troszczyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania został zakwalifikowany na listę rezerwową akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2018. W czerwcu 2018 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".
Celem głównym projektu jest rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Ostrowskim poprzez wzmacnianie potencjału posiadanego kapitału ludzkiego w postaci kadry edukacji specjalnej. Mamy na uwadze podniesienie przez uczestników projektu (pedagogów specjalnych) własnych kompetencji zawodowych w zakresie poznania nowych form i metod pracy pozwalających kształtować u uczniów umiejętności i postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji niniejszego projektu mobilności kadry edukacji szkolnej i podniesienie przez 36 uczestników projektu (pedagogów specjalnych) własnych kompetencji zawodowych za granicą w zakresie poznania nowych form i metod pracy pozwalających kształtować u uczniów umiejętności i postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Realizację celu głównego, a w następstwie również szczegółowych, zapewni realizacja przez 36 uczestników 5 dniowej (40 godzinnej) obserwacji pracy zagranicznej placówki partnerskiej (job shadowing) w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA) w Schleusingen (specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej - usprawnianie, edukacja, kształcenia zawodowe, opieka i wychowanie - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną) – w Niemczech.
Uczestnikami projektu będą osoby zajmujące się kształceniem specjalnym (kadra zarządzająca, pedagodzy specjalni), którzy zatrudnieni są w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy ze względów organizacyjnych, zostaną podzieleni na 6 grup. W skład każdej grupy wejdzie po 6 osób.
Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie za granicą poprzez obserwacje w formie job shadowing specyfiki i metod pracy REHA na poszczególnych etapach i w poszczególnych jej placówkach,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie: wielospecjalistycznej metodyki pracy pedagoga specjalnego, rewalidacji i rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością, doskonalenia zawodowego oraz praktycznego przygotowania do uczestnictwa w dorosłym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli,
 • poznanie zasad organizowania i funkcjonowania grup i placówek opiekuńczo-wychowawczych przygotowujących osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania w życiu,
 • rozwój szkolnictwa specjalnego Powiatu Ostrowskiego, zwłaszcza w obszarze: Stwarzanie przez nauczycieli w procesie edukacyjnym warunków sprzyjających wykorzystywaniu wiedzy w praktyce i zastosowania jej w samodzielnym życiu.

 Harmonogram działań:

 • II połowa 2018 do 27 stycznia 2019 – rekrutacja wg. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, opublikowanego na stronie ZSS,
 • luty 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji, organizacja 6 grup wyjazdowych po 6 uczestników – zgodnie z Regulaminem
 • od marca 2019 - działania przygotowawcze – przygotowanie językowe i pedagogiczno-kulturowe poszczególnych grup,
 • od 5 maja 2019 – wyjazdy poszczególnych grup, udział w szkoleniach, zgodnie z Regulaminem
 • od 12 maja do 19 czerwca 2019 - wdrażanie nabytych kompetencji, ewaluacja projektu, upowszechnianie, raportowanie.
   • ewaluacja projektu w poszczególnych grupach, zgodnie z Regulaminem
   • promocja i upowszechnianie efektów szkoleń w Niemczech - upowszechnianie projektu i jego rezultatów skierowane zostanie do następujących grup docelowych: nauczyciele, dyrektorzy oraz kadra szkół i placówek specjalnych z terenu Wielkopolski, nauczyciele i kadra zarządzająca w organizacji partnerskiej, uczniowie ZSS, władze lokalne (starostowie, rada powiatu, wydział Edukacji, Kultury i Sportu), władze oświatowe (kuratorium) oraz lokalni pracodawcy.
   • wystąpienia uczestników projektu podczas różnego rodzaju konferencji tematycznych, targach edukacyjnych oraz drzwiach otwartych szkół i placówek specjalnych
   • przeprowadzenie doskonalenia zawodowe dla członków grona pedagogicznego wskazanych przez dyrektora szkoły
   • przeprowadzenie rady szkoleniowej dla wskazanego przez dyrekcję zespołu przedmiotowego bądź wszystkich członków rady pedagogicznej.
   • opracowania "Zbioru pomysłów na lekcje...", narzędzia pomocnego we wdrożeniu zdobytych podczas mobilności doświadczeń
   • udostępnienie „Zbioru..." wszystkim nauczycielom ZSS oraz na stronie internetowej szkoły.

Dane kontaktowe koordynatora projektu:
Aleksandra Troszczyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
   
© ALLROUNDER